SEKTOR TENAGA

TERAS 3: MENINGKATKAN TADBIR URUS INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK DI MALAYSIA (MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRY (MESI))

INISIATIF 11 (3.2): PENSTRUKTURAN SEMULA INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK MALAYSIA (MESI) MESI 2.0

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Penstrukturan semula industri pembekalan elektrik, selaras dengan keperluan industri semasa dan sebagai persediaan menghadapi cabaran teknologi disruptif yang dijangka mengubah landskap industri bekalan elektrik negara.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri (RPI)
Bahagian Dasar dan Perancangan(DP)
JABATAN/AGENSI
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
  • MyPower
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)>
  • Khazanah
  • Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE)
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
  1. Memuktamadkan kerangka pembaharuan (reform packages) dan Pelan Tindakan (Jangka Pendek dan Jangka Panjang) MESI 2.0
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun ketiga
  1. Pelaksanaan Pelan Tindakan Jangka Pendek MESI 2.0
Pelaksanaan disasarkan pada suku tahun keempat