SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

TERAS 2: MENINGKATKAN PENGLIBATAN

INISIATIF 47 (2.2): MENINGKATKAN KE ARAH KONSULTASI PEMATUHAN JABATAN ALAM SEKITAR

LEMBARAN FAKTA
PENERANGAN INISIATIF
Perundingan pematuhan alam sekitar dan penglibatan komuniti yang berkaitan seperti industri dan penggerak projek akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan pematuhan piawaian dan syarat.
BAHAGIAN/ JABATAN/ AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN
Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)
JABATAN/AGENSI
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
PEMEGANG TARUH BERKAITAN
 • Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
 • Malaysian Palm Oil Association¬†(MPOA)
 • Rubber Research Institut (RRI)
 • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
 • Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan (KPKT)
 • Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)
 • PlanMalaysia
 • Industri
 • Premis
 • Operator Loji Kumbahan
 • Penggerak Projek
KPI
STATUS PENCAPAIAN
(SEHINGGA SUKU TAHUN PERTAMA)
 1. Meningkatkan libat urus dengan komuniti dikawal selia yang berkaitan seperti industri, persatuan, penggerak projek ke arah pematuhan piawai atau syarat.
Sesi libat urus Bersama penggerak projek telah dilaksanakan. Sesi setrusnya disasarkan pada suku tahun kedua melibatkan Kilang Kelapa Sawit, Kilang Getah dan Kemudahan Pemerolehan Kembali Buangan Terjadual dan industri pembuatan.
 1. Libat urus pemegang taruh sebelum Peraturan baru diperkenalkan.
5 sesi libat urus untuk draf Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Peralatan Elektrikal dan Elektronik Terjadual) disasarkan pada suku tahun kedua.